Realitní poradna

Mám starou nemocnou matku, která již nemůže sama bydlet ve svém družstevním bytě. Mohu ji zastupovat při prodeji členského práva k bytu na základě plné moci ověřené notářem? V případě převodu členských práv a povinností v byt. družstvu na mě a následném prodeji bych musela zřejmě platit dań z příjmů. Jak vysokou?

Dobrý den,
na základě plné moci, s úředně ověřeným podpisem Vaší matky, můžete svoji matku zastupovat ve všech úkonech, taxativně vyjmenovaných v této plné moci. Tudíž i k převodu družstevních členských práv a povinností.
Příjmy z převodu členských práv a povinností k družstvu jsou ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění považovány za ostatní příjmy, které podléhají dani z příjmů fyzických osob, pokud nejsou od daně osvobozeny dle ustanovení § 4 téhož zákona. Ustanovení § 4 zákona o daních z příjmů umožní osvobodit příjmy z prodeje členských práv družstva buď za předpokladu, že doba mezi nabytím a převodem členských práv družstva přesáhne 5 let anebo za předpokladu, že získané prostředky plynoucí z prodeje členských práv v družstvu použije poplatník na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do jednoho roku po roce, v jehož průběhu mu plynuly příjmy z prodeje členského práva v družstvu. Pokud poplatník realizuje ostatní příjem z převodu členských práv a povinností k družstvu dle ustanovení § 10 zákona o daních z příjmů, který není osvobozen od daně z příjmů fyzických osob ve smyslu výše uvedeného, vstupuje tento příjem obecně do dílčího základu daně z ostatních příjmů. V současné době je stanovena daňová sazba, pro daň z příjmu fyzických osob, ve výši 15%.